Rubus idaeus

  • English name:
    European raspberry, common raspberry, garden raspberry, frambois, framboise, framboys, hindberry, hineberry, red raspberry, wild raspberry
  • Scientific name:
    Rubus idaeus
  • Category: